Publication
Title
Grensoverschrijdende kennisdeling in de politiezone West-Kust : kiezen voor verscheidenheid
Author
Abstract
Veiligheid garanderen in grensgebieden vormt een bijzonder aandachtspunt voor diverse Europese beleidsverantwoordelijken. De onderzoeksresultaten van dit artikel suggereren alvast dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese politie-eenheden om dit veiligheidsprobleem aan te pakken, vervat zit in een korf van meerdere acties en initiatieven. Deze verscheidenheid beantwoordt aan het complexe karakter van deze problematiek én de hiermee samenhangende nood aan een (meer) gediff erentieerde aanpak. Enkel zon aanpak kan de noodzakelijke en gewenste kennisdeling tussen de onderling vaak sterk van mekaar verschillende politie-eenheden faciliteren. Deze kennisdeling leidt tot verdiepende inzichten, wederzijds begrip, realistische verwachtingen en zo vermoedelijk ook tot een meer trefzekere aanpak. Toelichting van het COMPOSITEonderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen
Language
Dutch
Source (journal)
Politiejournaal. - Brussel, 1998 - 2002
Publication
Brussel : 2012
ISSN
1375-6648
Volume/pages
oktober (2012) , p. 19-21
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.11.2012
Last edited 04.03.2024
To cite this reference