Publication
Title
Opleiden tot constructivistisch onderwijs : bepalende factoren en succesvolle leeromgevingen in de lerarenopleiding
Author
Abstract
Vanuit het constructivisme werden de laatste decennia leeromgevingen ontworpen waarmee men een antwoord wil geven op onderwijsproblemen rond inerte kennis. De laatste jaren werden echter kritieken geformuleerd op een aantal constructivistische werkwijzen. Het zoeken naar een oplossing voor de onderwijskundige dilemmas die hieruit voortvloeien, worden geconceptualiseerd als gematigd constructivisme. Deze gematigd constructivistische visie op leren en instructie zal van leraren, en dus ook van lerarenopleidingen, een andere aanpak vereisen. In deze bijdrage worden factoren en settings binnen de lerarenopleiding besproken, die het al dan niet gematigd constructivistisch lesgeven door aspirant-leraren kunnen beïnvloeden. Zo beïnvloeden vroegere leerervaringen de opvattingen over leren en onderwijzen van toekomstige leraren en hun lesgeefgedrag. Daarnaast blijkt er een invloed uit te gaan van de opvattingen van mentoren in de stagescholen en van de lerarenopleiders zelf. Andere belangrijke mediërende variabelen zijn persoonlijkheidskenmerken. Uit onderzoek blijken de volgende factoren belangrijk te zijn om studenten te kunnen aanzetten tot gematigd constructivistisch les geven. Er moet voldoende declaratieve kennis worden aangereikt rond constructivistisch les geven in een adequate verhouding met het aanreiken van praktijkervaring. Deze leerinhouden moeten zelf op een constructivistische wijze worden aangereikt. Praktijkervaring blijkt essentieel om aan te zetten tot conceptuele verandering. Voorwaarde is wel dat er op een gepaste wijze over wordt gereflecteerd. Lerarenopleiders zullen een verder professionaliseringsproces moeten doormaken om deze leeromgevingen te kunnen creëren.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Publication
Deventer : 2002
ISSN
0168-1095
Volume/pages
20:4(2002), p. 267-286
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 27.06.2013
Last edited 15.06.2017