Title
Rechterlijk activisme in Straatsburg
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
19(2014) , p. 723-733
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Zich baserende op zijn uitspraak dat het EVRM een «living instrument» is dat dient te worden geïnterpre- teerd «in the light of the present-day conditions», hee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onder meer positieve verplichtingen toegeschreven aan de rechten en vrijheden vermeld in het Verdrag, traditionele vrijheden omgevormd tot sociaaleconomische rechten, zijn eigen beoordeling in de plaats gesteld van die van de bevoegde nationale instanties, onrechtstreekse verantwoordelijkheid van de verdragspartijen erkend voor de mogelijke schending van sommige rechten door andere Staten, gespeculeerd over toekomstige gebeurte- nissen in andere Staten en zijn voorlopige maatregelen bindend verklaard. De vraag rijst of er grenzen zijn, andere dan zelf opgelegde, aan deze voortdurende uitbreiding van de rechtsmacht van het Hof die verdergaat dan die waarmede de verdragspartijen hebben ingestemd.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/128d08/6e70fe6a420.pdf