Publication
Title
Rechterlijk activisme in Straatsburg
Author
Abstract
Zich baserende op zijn uitspraak dat het EVRM een «living instrument» is dat dient te worden geïnterpre- teerd «in the light of the present-day conditions», hee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onder meer positieve verplichtingen toegeschreven aan de rechten en vrijheden vermeld in het Verdrag, traditionele vrijheden omgevormd tot sociaaleconomische rechten, zijn eigen beoordeling in de plaats gesteld van die van de bevoegde nationale instanties, onrechtstreekse verantwoordelijkheid van de verdragspartijen erkend voor de mogelijke schending van sommige rechten door andere Staten, gespeculeerd over toekomstige gebeurte- nissen in andere Staten en zijn voorlopige maatregelen bindend verklaard. De vraag rijst of er grenzen zijn, andere dan zelf opgelegde, aan deze voortdurende uitbreiding van de rechtsmacht van het Hof die verdergaat dan die waarmede de verdragspartijen hebben ingestemd.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
19(2014), p. 723-733
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 15.01.2014
Last edited 25.04.2017