Publication
Title
Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid : sneller en beter?
Author
Abstract
Het Decreet Integraal Waterbeleid onderging bij zijn 10-jarig jubileum een diepgaande vernieuwingsoperatie, waarbij uitvoerig werd geput uit de ervaringen die werden opgedaan tijdens de eerste waterbeheerplanningscyclus. De operatie, die vorm kreeg in het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, staat vooral in het teken van een vereenvoudiging van de organisatie en de planning van het integraal waterbeleid. De integratie van de planprocessen wordt voornamelijk gerealiseerd door de bekkenbeheerplannen als bekkenspecifieke delen te laten opgaan in de stroomgebiedbeheerplannen en de samenvoeging van de waterbeheerkwesties met de waterbeleidsnota. Dit maakt een coherentere planning mogelijk en biedt ook een aantal praktische voordelen, zoals het fors reduceren van het aantal openbare onderzoeken. Het afschaffen van het deelbekkenniveau en dus ook van de waterschappen als structuur voor integraal waterbeleid noodzaakte een aanpassing van de organisatie van het bekkenbestuur. De algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau wacht de uitdaging om het waterbeleid van op lokaal tot op bekkenniveau vorm te geven. De hervorming ging verder gepaard met een aantal ingrepen die een positief effect moeten hebben op de waterberging. Zo werd een nieuw instrument uitgewerkt om bredere oeverzones af te bakenen, werd een derde manier om overstromingsgebieden af te bakenen voorzien via de jaarlijks op te maken wateruitvoeringsplannen die het bekkenvoortgangsrapport vervangen, en werd een informatieplicht ingevoerd bij vastgoedtransacties voor gronden gelegen in overstromingsgevoelig gebied, afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden. Parallel met de decreetwijziging werd via de omzendbrief 2013/LNE/1 het beoogde beleid rond de zogenaamde signaalgebieden verankerd. Dit zijn in hoofdzaak gebieden waar water geborgen wordt, maar die een ruimtelijke bestemming hebben die niet of moeilijk verenigbaar is met die functie. Centraal in dat beleid om het waterbergend vermogen te vrijwaren staat de watertoets, samen met het herbestemmen van gronden.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor milieurecht. - Gent, 1992, currens
Publication
Gent : 2013
ISSN
0779-374X
Volume/pages
(2013), p. 576-602
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 10.03.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference