Publication
Title
Aanbevelingen voor een basisprogramma voor opleidingen bedrijfseerstehulp
Author
Abstract
De bescherming van de gezondheid van de werknemers wordt in België gereglementeerd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en door haar uitvoeringsbesluiten. Hierin zijn ook verplichtingen in verband met bedrijfseerstehulp opgenomen. De bedrijfseerstehulp moet erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of ziekte te beperken en ervoor zorgen dat de letsels niet erger worden in afwachting van gespecialiseerde hulp. De huidige regelgeving vereist in een aantal gevallen de aanwezigheid van hulpverleners in de onderneming. Verschillende instanties zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) erkend om opleidingen eerste hulp te geven. Hierbij zijn echter weinig tot geen criteria vastgelegd. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft op dat gebied geen reglementering. Over de huidige behoeften (inhoud, duur en bijscholing) is dus weinig gekend. Op grond van de literatuur, onderzoek van de werkelijke behoeften en regelgeving in het buitenland wordt in deze bijdrage een aanbeveling voor een basisopleidingsprogramma geformuleerd.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2009
ISSN
0371-683X
Volume/pages
65:12(2009), p. 563-569
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 11.04.2014
Last edited 19.11.2015