Publication
Title
Ar kaimynų žolė žalesnė? Lyginamoji išmokų šeimoms analizė
Author
Abstract
Kaip labai skurdo rizikos lygis priklauso nuo alies teikiamų eimos imokų dydio ir jų struktūros? iame tyrime analizuojama eimos imokų sistema Lietuvoje 2008 m. galiojusi struktūra ir lyginamas jos santykinio skurdo mainimo veiksmingumas su eimos imokų pasiekiamais rezultatais Estijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje ir Čekijos Respublikoje. 2008 metai pasirinkti dėl to, kad tuo metu buvo iki galo įgyvendinta dar 2004 m. prasidėjusi eimos imokų reforma. EUROMOD sudaro sąlygas apsikeitimui eimos imokų taisyklėmis, nekeičiant socialinių-demografi nių parametrų. Tyrimo rezultatai rodo, kad pritaikius Vengrijos, Slovėnijos ar Čekijos eimos imokų struktūrą daugiavaikių eimų skurdo rizikos lygis Lietuvoje gerokai sumaėtų, net ir nedidinant tam skirto biudeto. To negalima pasakyti apie pasiskolintų imokų veiksmingumą mainant skurdo rizikos lygį nepilnose eimose didesnis poveikis būtų pastebimas tik tada, jei usienio imokų struktūrai būtų skirtas keleriopai didesnis biudetas, negu esamai ileidiama Lietuvoje. Estijos imokų struktūra nebūtų efektyvi Lietuvoje, ypač lyginant su daug didesniu jos poveikiu nacionalinėmis Estijos sąlygomis.
Language
English
Source (journal)
Socialinės politikos tyrimai trumpai
Publication
2013
Volume/pages
1(2013), p. 3-4
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference