Title
Perskirstymo paradoksas : naujos įžvalgos
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Subject
Sociology
Source (journal)
Socialin«0117»s politikos tyrimai trumpai
Volume/pages
2(2013) , p. 2-3
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Tiek socialin&#279;s politikos vykdytojai, tiek mokslininkai jau seniai diskutuoja, kuris paramos teikimo b&#363;das tikslinis ar universalus yra efektyvesnis mainant skurdo bei pajam&#371; nelygyb&#281;. Mokslin&#279; literat&#363;ra pristato dvi pagrindines argument&#371; kryptis. I vienos pus&#279;s, tikslin&#279; parama yra danai laikoma efektyvesniu skurdo mainimo instrumentu, ypa&#269; esant nustatyto dydio socialini&#371; ilaid&#371; biudetui (pvz., Ravallion, 2009). I kitos pus&#279;s, universali parama gali utikrinti didesn&#303; rink&#279;j&#371; palaikym&#261;, tokiu b&#363;du sudarant palankesnes politines s&#261;lygas formuoti didesn&#303; socialini&#371; ilaid&#371; biudet&#261;. B&#363;tent didesnio biudeto usitikrinimas ir lemia efektyvesn&#303; skurdo mainim&#261;, netgi jeigu pati parama teikiama nepriklausomai nuo gav&#279;j&#371; skurdo statuso. Kaip teigiama pla&#269;iai inomame Korpi ir Palme (1998) straipsnyje: kuo daugiau imokas skirsime tik neturtingiesiems, <...> tuo maesn&#279; tikimyb&#279;, kad sumainsime skurd&#261; ir nelygyb&#281;. is paradoksalus tikslin&#279;s paramos ir skurdo mainimo (arba pajam&#371; perskirstymo) s&#261;ryis, grafikai pavaizduotas 1 pav. A dalyje, iuo metu yra i naujo aktyviai analizuojamas (pvz., Kenworthy, 2011; Marx et al., 2013a). Naujausi empiriniai duomenys suteikia pagrind&#261; kvestionuoti io s&#261;ryio egzistavim&#261; dabartin&#279;mis socialin&#279;mis, ekonomin&#279;mis ir demografin&#279;mis s&#261;lygomis. Be to, socialin&#279;s politikos priemon&#279;
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/0664bf/605eec4ced2.pdf
Handle