Publication
Title
CEO letter rhetorics and financial analysts' earnings forecasts
Author
Abstract
We onderzoeken het voorkomen van retorisch im- pressiemanagement in de brieven aan de aandeel- houders die we traditioneel terugvinden in de jaar- verslagen van beursgenoteerde ondernemingen. Een begeleidende brief aan de aandeelhouders wordt meestal opgesteld in naam van de CEO of van de voorzitter van de raad van bestuur en bespreekt de verwezenlijkingen van het voorbije boekjaar van de onderneming in brede zin en de uitdagingen voor de toekomst. De resultaten en prestaties van de onderneming worden in een begeleidende brief aan de aandeelhouders veelal gekaderd in de algemene economische omgeving waarin het bedrijf werk- zaam is. In tegenstelling tot de eigenlijke jaarreke- ning en het wettelijk voorgeschreven jaarverslag zijn begeleidende brieven aan de aandeelhouders vrij- willig opgestelde documenten en nauwelijks gere- guleerd. We onderzoeken de inhoud en de retori- sche stijlkenmerken van de aandeelhoudersbrief aan de hand van geautomatiseerde linguïstische tekst- analyse. Op basis van een factoranalyse van de geïdentificeerde linguïstische stijlkenmerken onder- scheiden we drie prominente samengestelde retori- sche gedragspatronen: een assertief zelfpresentatie- patroon (emphatic assertiveness), een defensief profiel (cautious sensegiving) en een rationaliseren- de houding (rational appeal). Naast het vaststellen van de retorische impressiemanagementpatronen in de aandeelhoudersbrieven, wordt in de empirische analyse nagegaan in hoeverre de retorische impres- siemanagementprofielen in de aandeelhoudersbrie- ven nuttige informatie bevatten voor externe finan- ciële analisten en informatiewaarde hebben voor het voorspellen van de toekomstige financiële prestaties van de onderneming.
Language
English
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Publication
2014
Volume/pages
34:9(2014), p. 18-44
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 09.12.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference