Publication
Title
Ergotherapie bij chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom : the state of the art
Author
Abstract
Ergotherapie bij chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom The state of the art Marluuke Jakobs, Mira Meeus & Ivan Huijnen * Samenvatting Het doel van deze narratieve literatuurstudie was om inzicht te krijgen in de ergo- therapeutische behandeling van chronische pijn en het chronisch vermoeidheids- syndroom (CVS) en de mate van bewijs ervoor. Literatuur kwam voort uit de database PubMed, en bij de voor de auteurs bekende artikelen en richtlijnen. De literatuur suggereert dat ergotherapeuten er een grote rol in zouden kunnen heb- ben. Echter, er zijn verschillende knelpunten: ten aanzien van chronische pijn bestaat weinig bewijs voor ergotherapeutische behandelingen. Tevens wordt bewijs regelmatig op verkeerde wijze of in onvoldoende mate gebruikt door ergo- therapeuten. Ten aanzien van de ergotherapeutische behandeling van chronische vermoeidheid ten gevolge van een aandoening bestaat enig bewijs. Over de rol van de ergotherapeut bij het chronisch vermoeidheidssyndroom is minder weten- schappelijk onderzoek gevonden. Momenteel worden een cognitief-gedrags- matige behandeling en Graded Exercise Therapy als best bewezen behandelvor- men voor deze doelgroep gezien. Deze therapieën worden meestal door psycholo- gen en fysiotherapeuten uitgevoerd. Er is bewijs voor het geven van een combina- tie van beide behandelingen, in een multidisciplinaire benadering. Ergotherapie wordt beschreven in deze studies, maar de precieze rol van de ergotherapeut komt niet duidelijk naar voren. Er is in de literatuur veel discussie over het effect van pacing interventies. Voor zowel de behandeling van chronische pijn als chro- nische vermoeidheid wordt steeds vaker gepleit voor een multidisciplinaire aan- pak. Ergotherapeuten zouden hier een belangrijke rol in kunnen vervullen. De belangrijkste boodschap van dit artikel is dat ergotherapeuten zich wat betreft deze doelgroepen meer moeten richten op behandelstrategieën waarvan het effect bewezen is en hun mogelijke rol bij interdisciplinaire behandelingen duide- lijker naar voren moeten laten komen.
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie. - Den Haag
Publication
Den Haag : 2014
ISSN
1876-3227
Volume/pages
3-4(2014), p. 63-71
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.02.2015
Last edited 22.11.2016
To cite this reference