Publication
Title
(Onder)aanneming en collectief overleg : een verhaal van ontbrekende schakels
Author
Abstract
Het huidige Belgische collectief overleg is onvoldoende in staat om een wezenlijke invloed uit te oefenen op (onder)aannemings verhoudingen. Het gebrek aan collectief arbeids - rechtelijke normering en vormgeving staat haaks op de maatschappelijke en economi - sche realiteit, waarbij (onder)aannemings verhoudingen een prominente plaats innemen. De afwezigheid van een juridisch kader zorgt voor een ernstige aantasting van de indivi - duele en collectieve rechtspositie van de werknemers en hun vertegenwoordigers zowel bij de onderaannemers als de opdrachtgevers. Het is dan ook aangewezen om toe te werken naar een nieuw model van collectief overleg, dat drie collectief arbeidsrechtelijke grondrechten (informatie en raadpleging, vertegenwoordiging, collectief onderhandelen) concretiseert voor werknemers in (onder)aannemings verhoudingen. Naast de uitbreiding van de bevoegdheden van de klassieke overlegorganen, dienen interoverlegstructuren een centrale plaats in dat model te bekleden, met als doel werknemerscollectiviteiten te (re)construeren over de juridische grenzen van ondernemingen heen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociaal recht. - Bruxelles, 1962, currens
Publication
Bruxelles : Larcier, 2012
ISSN
0035-1113
Volume/pages
4(2012), p. 429-467
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.02.2016
Last edited 25.04.2017
To cite this reference