Publication
Title
Een empirisch en juridisch perspectief op cyberpesten : naar een holistische aanpak
Author
Abstract
Dit artikel licht het fenomeen cyberpesten toe vanuit twee verschillende perspectie- ven. In het eerste deel wordt het fenomeen cyberpesten besproken aan de hand van Vlaams en internationaal onderzoek. Daarbij wordt eerst aandacht besteed aan de definitie van cyberpesten en de verschillen met meer traditionele vormen van pesten. Daarna wordt een overzicht gegeven van de prevalentiecijfers en de persoonsgebon- den en omgevingsgebonden kenmerken die in onderzoek in verband werden gebracht met slachtoffers en daders van cyberpesten. Aan de hand van Vlaamse data uit de DICA-studie wordt ook besproken welke copingstrategieën slachtoffers van cyber- pesten hanteren. In een tweede deel schetst het artikel het bestaand juridisch kader rond cyberpesten bij minderjarigen. Er wordt nagegaan welke bepalingen uit de strafwet, wetgeving rond gegevensbescherming en andere relevante instrumenten kunnen worden aange- wend in België. Afsluitend wordt ook aandacht besteed aan een aantal rechten en principes die centraal staan in het Kinderrechtenverdrag en die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een positief beleid met focus op agency, skills en empowerment. Tot slot wordt gepleit voor een holistische aanpak van (cyber)pesten waarin verschil- lende actoren zoals scholen, ouders, zorgverleners, internetbedrijven en politie een rol krijgen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2016
ISSN
1377-2104
Volume/pages
1(2016), p. 6-22
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.05.2016
Last edited 03.05.2016
To cite this reference