Publication
Title
Het tweeledige schadebegrip in het wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek
Author
Abstract
In dit artikel wordt het schadebegrip uit artikel 6.25 van het wetsvoorstel houdende boek 6 van het Bur- gerlijk Wetboek onder de loep genomen. Hoewel de Commissie met dit schadebegrip geen verande- ring van het huidige recht beoogt, wijkt de definitie wel degelijk af van de consensusdefinitie vandaag. Schade wordt immers niet langer gedefinieerd als de aantasting van een belang, maar als de wéérslag van de aantasting van een belang. Op die manier wordt het schadebegrip onderverdeeld in twee niveaus: een construct dat ten grondslag ligt van schade (de aantasting van een belang) en de eigenlijke schade (de weerslag). In deze bijdrage wordt aangetoond dat een tweeledig schadebegrip wel degelijk zinvol kan zijn, maar dat de manier waarop het onderscheid in het voorstel wordt ingevuld, hoogst onduidelijk is. De rechtszekerheid is niet gebaat bij het nieuwe schadebegrip.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2023
ISSN
0775-2814
Volume/pages
8 (2023) , p. 377-385
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 09.10.2024
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2023
Last edited 10.10.2023
To cite this reference