Publication
Title
DIA-LAND deel II : behoefte aan en impact van een diagnose van ontwikkelingsstoornis en/of NAH op volwassen leeftijd
Author
Abstract
Volwassenen met ontwikkelingsstoornissen ervaren sinds hun kinderjaren problemen op verschillende levensdomeinen. Personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak blijvende zichtbare en minder zichtbare beperkingen, die kunnen leiden tot een verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid. De toegang tot gepaste hulpverlening en ondersteuning is soms moeilijk. In dit onderzoek werden volwassenen die recent een diagnose kregen bevraagd naar hun ervaringen en behoeften. We gingen na wat deelnemers ertoe heeft aangezet om een diagnostisch onderzoek te starten, hoe de zoektocht naar een diagnostische dienst voor hen verlopen is en hoe ze de toegang tot deze diensten ervaren hebben. Hiermee willen we identificeren welke drempels men ervaart en hoe deze kunnen worden verkleind. Ook worden deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met het diagnostisch traject en krijgen ze de kans om verbeterpunten aan te reiken. We bevragen welke inzichten het diagnostisch onderzoek hen bijgebracht heeft, welke emoties hiermee gepaard gingen en wat de impact geweest is op de persoon en zijn verdere levensloop (bv. hulpverleningstraject). Deze informatie willen we gebruiken om adviezen te formuleren om de beleving en resultaten van een diagnostisch onderzoek beter te laten aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van personen met een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of niet-aangeboren hersenaandoening (NAH).
Language
Dutch
Publication
Edegem : Universiteit Antwerpen , 2021
Volume/pages
74 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.10.2023
Last edited 26.10.2023
To cite this reference