Publication
Title
Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen; systematisch literatuuroverzicht = Effectiveness of anti-stigma interventions regarding severe mental illness: a systematic literature review
Author
Abstract
ACHTERGROND Stigma vormt één van de belangrijkste uitdagingen waarmee mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (epa) geconfronteerd worden en kan verregaande psychologische, sociale en professionele gevolgen hebben. DOEL Een systematisch overzicht geven van de evidentie over de effectiviteit van anti-stigma-interventies (publieke bewustwordingscampagnes en specifieke interventies om publiek stigma en zelfstigma te reduceren) voor mensen met een epa en op basis hiervan aanbevelingen doen voor de klinische praktijk. METHODE Systematische literatuurstudie naar individuele en overzichtsstudies naar de effectiviteit van antistigma- interventies voor personen met een epa. RESULTATEN Anti-stigma-interventies hebben slechts een klein tot matig effect. Hoewel direct vergelijkend onderzoek geen duidelijk voordeel laat zien voor educatieve of contactgerichte interventies, suggereren onderzoeksresultaten dat de elementen contact, herstel en continuïteit (bij publiek stigma) en psycho-educatie (bij zelfstigma) de grootste effecten opleveren. Door een gebrek aan studies met een langdurige follow-upperiode kan geen uitspraak gedaan worden over de langetermijneffecten van deze interventies. Meer specifiek blijft het onduidelijk of deze interventies tot werkelijke gedragswijzigingen leiden. CONCLUSIE Anti-stigma-interventies hebben een beperkt effect op kennis, attitudes en gedrag. Tal van methodologische tekortkomingen alsook de korte follow-upperiode van de meeste studies beperken het trekken van duidelijke conclusies.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2020
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
62 :1 (2020) , p. 37-46
Pubmed ID
31994710
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 31.10.2023
To cite this reference