Publication
Title
Concrete schoolontwikkeling genereren : randvoorwaarden voor professionaliseringstrajecten die het verschil maken
Author
Abstract
Algemeen wordt aangenomen dat schoolleiderschap bijdraagt aan de efficiëntie en gelijkheid bij het stimuleren van schoolse prestaties van leerlingen. Die focus maakt dat schoolleiders steeds doelge-richter leiderschapsstrategieën moeten toepassen en effecten van hun beleid bewijzen. Tegelijkertijd staan schoolleiders er vaak alleen voor en is het geen eenvoudige opdracht om duurzame en breed gedragen schoolontwikkeling te bewerkstelligen. Daarom is het essentieel dat schoolleiders gericht ondersteund worden. Dit kan op verschillende ma-nieren en door verschillende actoren gebeuren, bv. coaching, professionele leergemeenschappen, professionaliseringstrajecten, netwerkbijeenkomsten, nascholingen, congressen en dit door peers, pedagogische begeleidingsdiensten, externe coaches/experts,… Het is alleszins essentieel dat de professionaliseringsinitiatieven inzetten op aspecten van effectief onderwijskundig leiderschap én dat deze trajecten didactisch en organisatorisch doelgericht zijn vormgegeven. Op basis van literatuuron-derzoek blijkt dat verschillende factoren de invloed van professionaliseringsinitiatieven op leeruitkom-sten van schoolleiders faciliteren, maar empirisch onderzoek naar reële effecten en verklarende pro-cessen is beperkt. Deze probleemstelling vormde de basis voor ons onderzoek, waarbij we een twee-jarig professionaliseringstraject (GO ALL for learning) ontwierpen en uitvoerden als onderzoeksset-ting. Een van de aanbevelingen is dat schoolleiders kwaliteitsvolle keuzes moeten kunnen maken wat be-treft professionalisering. In dit artikel geven we handvaten bij de gerichte keuze van professionalise-ringstrajecten met als doel concrete schoolontwikkeling te faciliteren.
Language
Dutch
Source (journal)
Impuls voor onderwijsbegeleiding. - Leuven, 1991, currens
Publication
Leuven : Acco , 2023
ISSN
1373-4318
Volume/pages
2 (54) , p. 32-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.12.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference