Publication
Title
Vernuftig bouwen aan het samenleven : opbouwwerk en het benutten van het alledaagse
Author
Abstract
Professionals binnen het opbouwwerk in Vlaanderen en Nederland kennen vele en diverse omschrijvingen, zoals basiswerker, opbouwwerker, buurtwerker, participatiemedewerker, sociaal makelaar, buurtverbinder of organiser. In al die omschrijvingen straalt iets door van de grote diversiteit aan praktijken, organisatorische inbeddingen en ook soms beleidsmatige prioriteiten die de afgelopen decennia aan het opbouwwerk zijn toebedeeld. Kenmerkend in al die typeringen is hun inbedding in buurten en wijken en hun focus op de bewoners. In Nederland en Vlaanderen staat daarnaast de laatste jaren het benutten van collectieve bronnen centraal om vooral leefbaarheidsvraagstukken in de eigen leefomgeving van bewoners op te lossen. Soms gaat dat om het bevorderen van sociale inclusie, dan weer over energietransitie, of veiligheid, armoede of huisvesting. Naast hun naamgeving is ook hun organisatorische inbedding divers: van zelfstandig opererend, werkend in een opbouwwerkorganisatie, tot als lid van een sociaal wijkteam, soms zelfs in dienst van de gemeente zelf. Volgens Bhattacharrya (2004), een vooraanstaande theoreticus in het veld van ‘community work’ zijn hedendaagse praktijken van het opbouwwerk af te bakenen op basis van hun focus: de gemeenschap en hun doel: ontwikkeling. De basis van een gemeenschap is solidariteit, wederkerigheid en duurzaamheid. Samenleven in de 21ste eeuw, met zijn erosie in sociale relaties, onderlinge verbanden en gevoel van gemeenschappelijkheid vraagt, aldus Bhattacharrya om professionals die actorschap (agency) van mensen ondersteunt, ruimte maakt voor de ervaringen en waarden van groepen in kwetsbare posities, en waar nodig ook mensen ondersteunt om situaties van onrechtvaardigheid zichtbaar te maken en aan de kaak te stellen.
Language
Dutch
Source (book)
De brede basis van het sociaal werk : grondslagen, methoden en praktijken / Spierts, M. [edit.]; et al
Publication
Bussum : Uitgeverij Coutinho , 2023
ISBN
978-90-469-0814-3
Volume/pages
p. 263-276
Edition
Tweede, herziene druk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.01.2024
Last edited 30.01.2024
To cite this reference