Publication
Title
Milieu & economie : milieu-uitgaven en vergroening van het belastingstelsel nader bekeken
Author
Abstract
Sinds 1994 kent Vlaanderen een uitgebreide en systematische milieurapportering. Op vaste tijdstippen brengt het MIRA (Milieurapportering)-team van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) rapporten uit waarin de staat van het leefmilieu wordt weergegeven. Tegenwoordig omvat MIRA drie producten: een jaarlijks MIRA-T-rapport (T = thema's): hierin staan de indicatoren weergegeven van de milieutoestand; een vijfjaarlijks MIRA-S-rapport (S= scenario's): hierin wordt naar de toekomst gekeken op basis van verschillende (beleids)scenario's; een MIRA-BE-rapport (BE = beleidsevaluatie). Het nieuwste themarapport bevat een hoofdstuk 'milieu & economie', waarin een deel is opgenomen over de 'vergroening van het belastingstelsel'. De auteurs hebben het hoofdstuk geschreven op basis van een onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van MIRA. Hierin hebben ze een indicatorenset ontwikkeld die toelaat om periodiek na te gaan of de Vlaamse (en Belgische) fiscaliteit vergroent of niet. Ze hebben hiervoor zowel rekening gehouden met indicatoren die gebaseerd zijn op de inkomsten van bepaalde belastingen, als op de tarieven van de belastingen. De conclusie van de bijdrage aan MIRA-T is dat Vlaanderen een periode heeft gekend van vergroening in de (vroege) jaren '90, en tussen 2002 en 2004. Vooral de tarieven van de energiebelastingen zijn in deze periodes sterk gestegen.Vlaanderen is en blijft echter een regio met, in vergelijking met de EU-15, hoge arbeidsbelastingen en lage milieugerelateerde belastingen.
Language
Dutch
Source (book)
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : MIRA-T 2005 / Van Steertegem, M. [edit.]
Publication
Leuven : LannooCampus/Vlaamse Milieumaatschappij , 2005
ISBN
90-209-6512-3
Volume/pages
p. 227-244
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference