Publication
Title
Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering (de Vreemdelingenwet)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen: deel 3 / Hubeau, B. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 1999
Volume/pages
p. 339-386
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference