Publication
Title
Jidujioa de yu zirande shenmi tiyan: dongxifang zhi jian de qiaoliang?
Author
Language
Chinese
Source (journal)
Jidujioa wenhua xuekan
Publication
1999
Volume/pages
2 (1999) , p. 356-374
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference