Publication
Title
Jidujioa de yu zirande shenmi tiyan: dongxifang zhi jian de qiaoliang?
Author
Language
Chinese
Source (book)
Oumei zhexue yu zongjiao jiangyan lu
Publication
Beijing : Beijing University Press , 2000
ISBN
9780809105694
Volume/pages
p. 104-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference