Title
Zai ai zhong yu shangdi xiangyu: Lue Si Bu Lu Ke Jiqi Shenmi Zhuyi (Meeting God in love: Ruusbroec and his mysticismZai ai zhong yu shangdi xiangyu: Lue Si Bu Lu Ke Jiqi Shenmi Zhuyi (Meeting God in love: Ruusbroec and his mysticism
Author
Translator
Chen, Jianhong
Faculty/Department
Faculty of Arts. Philosophy
Research group
Research centre Ruusbroec Institute
Publication type
book
Publication
Beijing :Zhigong Press, [*]
1
Carrier
E
Target language
Chinese (chi)
Affiliation
University of Antwerp
Handle