Publication
Title
Justus Aenwyser, Den Calvinisten doolhof, Waer in, uyt haer eygen Belijdenisse, Synode van Dort, Catechismus, Martelaers-Boeck en noch meer andere Boecken, bewezen wort, dat haer Leere is vol van Doolinge en Contradictien. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1684
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
Publication
Antwerpen : UA, 2004
Volume/pages
p. 22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference