Title
Hewei shenmi tiyan: lishi he jieshi = What's the mystical experience: history and interpretation
Author
Translator
Chen, Jianhong
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
conferenceObject
Publication
Beijing: Zhigong Press, [*]
Source (book)
Zai ai zhong yu Shangdi xiangyu: lue si bu lu ke jiqi shenmi zhuyi = Meeting God in love: Ruusbroec and his mysticism / Verdeyen, Paul [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
7-80096-765-4
Carrier
E
Target language
Chinese (chi)
Affiliation
University of Antwerp
Handle