Publication
Title
Den gheestelycken speel-wagen op den blyden wegh van Bethleem voor de christelijcke ionckheydt: vermeerdert met veele nieuwe lof-sanghen ende gheestelijcke liedekens, noyt te voren in druck uyt-ghegheven: alles ter eeren den nieuwen gheboren koninck onsen salighmaecker Iesus Christus: item, sijn hier noch by ghevoeght eenighe nieuwe gheestelijcke feest-liedekens, Antwerpen, Godt-gaf Verhulst, 1699
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
p. 13-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference