Publication
Title
De toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan titel II van de Grondwet en aan de internationale mensenrechtenverdragen, bij samenloop van grondrechten: verslag van werkgroep
Author
Language
Dutch
Source (book)
De verhoudingen tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State: verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005 / Arts, A. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2005
ISBN
90-59589599
Volume/pages
p. 99-123
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference