Title
VN-mensenrechtencomité en Mensenrechtenhof op één lijn over verplichtend karakter voorlopige maatregelenVN-mensenrechtencomité en Mensenrechtenhof op één lijn over verplichtend karakter voorlopige maatregelen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Deurne,
Subject
Law
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Volume/pages
74(2003), p. 12-
ISSN
1374-3538
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)