Publication
Title
Het beleid van het Hof van Cassatie inzake formalisme in het gerechtelijk recht
Author
Abstract
In de rechtsleer is de jurisprudentie van het Hof van Cassatie op het gebied van de nietigheidsregeling in het gerechtelijk recht de laatste jaren herhaaldelijk het mikpunt geweest van niet mis te verstane kritiek.(1) Het belangrijkste verwijt aan het hoogste rechtscollege is dat het, tegen de (geest van de) wet in, een formalistische koers vaart. Om te achterhalen of het Hof de wetgever inderdaad niet volgt in zijn keuze om het proces ingrijpend te deformaliseren, is een nadere beschouwing van de wettelijke nietigheidsprincipes nodig, met aansluitend een analyse van de meest markante arresten van het Hof in dit verband.Doel van deze paper is te onderzoeken of de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijk geeft van een consequent formalistisch beleid en, indien dit het geval is, welke motieven het hiervoor kan inroepen
Language
Dutch
Source (journal)
Jura falconis / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - Leuven
Publication
Leuven : 1997
ISSN
0775-2709
Volume/pages
34 :4 (1997-1998) , p. 561-564
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference