Publication
Title
Risicofactoren voor depressie na een cerebrovasculair accident: een systematische literatuurstudie
Author
Abstract
Depressie na een cerebrovasculair accident (CVA) (post-stroke depression, PSD) heeft een negatieve invloed op het revalidatieproces en de restletsels na revalidatie. Het bepalen van risicofactoren voor het ontwikkelen van PSD is dan ook van groot belang. Over deze mogelijke risicofactoren heerst echter nog steeds onduidelijkheid. Door middel van deze systematische literatuurstudie wordt gepoogd hierrond meer duidelijkheid te scheppen. De Medline-gegevensbank werd geraadpleegd voor artikelen die gepubliceerd werden tussen 1995 en 2007 met als MeSH-termen depressive disorders of depression in combinatie met de termen cerebrovascular accident en risk factors. Naast het gebruik van MeSH-termen werd handmatig gezocht in de related articles en bibliografieën van de geselecteerde titels. 11 artikelen werden geselecteerd en geanalyseerd voor deze systematische review. Op basis van deze literatuurstudie werden vrouwelijk geslacht, CVAs en/of depressie in de voorgeschiedenis, ernst van het CVA, ernst van de functionele restletsels en afasie als mogelijke risicofactoren voor PSD geïdentificeerd. Als besluit kan gesteld worden dat er in de literatuur controverse bestaat over de risicofactoren voor het ontwikkelen van PSD. Ten gevolge van methodologische heterogeniteit en beperkingen (methodologische verschillen qua studieontwerp, populatiegrootte, inclusiecriteria, het gebruik van verschillende of zelfs niet gevalideerde meetinstrumenten alsook de grote variatie in de toepassingen van statistische analyse), is de kennis van de risicofactoren voor PSD fragmentarisch. Gelet op de negatieve invloed van depressie op het revalidatieproces en de levenskwaliteit van de CVApatiënt en zijn omgeving, is verder onderzoek aangewezen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2009
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
65 :7 (2009) , p. 282-290
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference