Publication
Title
Employers promoting sustainable commuting: a multi-level count data analysis on bicycle-promoting measures
Author
Abstract
Werkgevers promoten duurzame pendel: een multi-level analyse van fiets-ondersteunede maatregelen Heel wat werkgevers nemen zeer diverse maatregelen om het pendelgedrag van hun werknemers duurzamer te maken. Daarbij lijkt het logisch te veronderstellen dat werkgevers die geconfronteerd worden met bereikbaarheidsproblemen, meer maatregelen nemen om carpoolen, fietsen en het openbaar vervoer te ondersteunen. In een multilevel model werd aan de hand van vooral ruimtelijke variabelen getracht te verklaren waarom fietsmaatregelen genomen worden op een werkplek. Dit model incorporeert naast de vestiging als basiseenheid ook de niveaus gemeente en werkgelegenheidsbassin. Gebruik makend van de driejaarlijkse enquête woon-werk-verkeer bij grote ondernemingen (sinds 2005) is er nu, naast de data uit de Belgische volkstellingen, ook meer informatie voorhanden over de werkgevers-kant van het pendelgebeuren. In het merendeel van het onderzoek over pendelgedrag ligt de focus voornamelijk op de karakteristieken van de individuele pendelaar. Het onderzoek over bedrijven en pendel blijft dikwijls beperkt tot een kwalitatieve analyse met case-studies en âbest practicesâ. Hier wordt getracht om daar een kwantitatieve analyse aan toe te voegen. Uit onze analyse blijkt dat op vestigingen met meer werknemers en met meer parkeerplaatsen per werknemer meer maatregelen worden genomen om het fietsen te bevorderen. Dit laatste lijkt erop te wijzen dat werkgevers het voorzien van autoparkeerplaatsen als een last ervaren. Als werkgevers aangeven dat ze lijden onder congestie nemen ze ook meer maatregelen. In vestigingen waar onveilig verkeer op de fietsroutes naar de werkplek werd gesignaleerd, worden ook meer maatregelen genomen om het fietsen te promoten. Het verbeteren van de infrastructuur is een voorbeeld van dergelijke maatregel. Hierbij is een diepgaandere analyse nodig om na te gaan of deze variabele op zich verantwoordelijk is voor het resultaat of dat er een (verborgen) variabele bestaat. In meer heuvelachtige gebieden in België wordt de fiets minder gepromoot. In gemeenten die beter bediend worden door openbaar vervoer, wordt meer ingezet op openbaar vervoer dan op fietsgebruik. Verder onderzoek zal echter ook moeten focussen op (bedrijfs)economische variabelen en op alternatieven. Daarnaast zullen meer geavanceerde bereikbaarheidsindicatoren geïncorporeerd worden in een model.
Language
English
Source (book)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2008 "Vroeger was de toekomst beter", Santpoort (The Netherlands)
Publication
S.l. : 2008
Volume/pages
p. ?
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.07.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference