Title
Lusibuluke ji qi shenmi zhuyi sixiang (daixu)
Author
Translator
Yan, Liu
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
bookPart
Publication
Shanghai :Huadong shifan daxue chubanshe, [*]
Subject
Religious studies
Source (book)
Lusibuluke : Qi zhong jie ti / Jianhong, Chen. - Shanghai, 2011
Source (series)
Hermes : series of Western Mysticism. - Shanghai; 2011: 1
ISBN
978-7-5617-8568-3
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Handle